FastPay

“FastPay” onlaýn kazino

“FastPay Casino”

“Fastpay” onlaýn kazino, dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça oýunçy öz jedellerini ýerleşdirip biljek halkara platforma hökmünde işleýär. Kompaniýanyň esasy aýratynlygy adynda öz beýanyny tapdy. Häzirki zaman humarbazlary garaşmaga öwrenişenoklar, şonuň üçin ýeňişler bank kartasynda ýa-da elektron gapjygynda wagtynda gelende has gowy görýärler. “FastPay-Casino” -yň edil şu işi.

Resmi web sahypasy 2018-nji ýylyň ortalarynda açyldy. Şondan bäri kompaniýa humar oýnunda öz ornuny aldy. Aslynda, hödürlenen kazino “SoftSwiss” -iň golçur taslamalaryndan biridir. Analoglaryň köpüsi ýaly, Kurakao adasynda-da ygtyýarnama aldy.

Kazino git

FastPay

Oter maşynlarynyň dürlüligi

Dürli bölümleriň bardygyna garamazdan, iň meşhury awtoulag maşynlarydyr. Kompaniýanyň programmistleri ýerleri öndürijiler tarapyndan süzmegiň amatly usuly barada oýlandylar. Resmi “Fastpay” web sahypasynyň baş sahypasynyň ýokarsynda, oýunçynyň iň gowy warianty saýlap biljek sanawy bar.

Her oýun önüminiň iki oýun rejesi bar - hakyky pul ýa-da demo üçin, köp gazanan puluňyzy sarp etmegiň zerurlygy ýok. Iň soňky usul, täze başlaýanlar we ýaňy rulonlary işjeň öwrüp başlaýan oýunçylar üçin degişlidir. Olar üçin bu strategiýalary işläp düzmek we belli bir ýeriň algoritmine düşünmek üçin mümkinçilikdir.

Oter maşynlaryny üpjün edijileri saýlamaga başarnykly çemeleşme sebäpli, “Fastpay” 93-97% aralygynda ýokary girdeji bilen saýta ösüş goşmak mümkinçiligine eýe. Bu, şeýle ýerleri ulanyp, müşderiniň uzakdan girdeji gazanmak üçin gowy mümkinçilik alýandygyny görkezýär.

Sahypada humar pudagynyň nusgawy wekilleri we häzirki zaman wideo ýerleri bar. Olaryň köpüsinde ýeňişleriňizi köpeltmäge mümkinçilik berýän bonus we töwekgelçilikli oýunlar bar.

“Fastpay” onlaýn kazino bölümi awtomatiki enjamlar bilen yzygiderli täzeleýär. Şonuň üçin ulgamy ulanýanlar humarly dünýäde täze önümlere ilkinji bolup girip boljakdygyna ynam edip bilerler.

Beýleki bölümler

Slot maşynlary ulanyjynyň ünsüni özüne çekmese, elini kompaniýanyň beýleki bölümlerinde synap biler:

  • janly dilerler bilen oýunlarda. Ine, rulet, blackjack, keno we beýleki ugurlar, humarly oýunçy bilen alyp baryjynyň arasynda ähli täsirleşýän ýerler bar. Oýun düzgünleri barada gatnaşyjylara habar bermeli we jedel edip biler ýaly ähli zerur manipulýasiýalary ýerine ýetirmeli.

  • rulet. Birnäçe görnüşi bar, şol sanda fransuz we amerikan. Düzgünler kazinoga baryp gören ýa-da şeýle edaralaryň işi bilen baglanyşykly filmlere tomaşa eden her bir adam üçin düşnüklidir.

Kazino git

Kompaniýanyň teklipleriniň sany yzygiderli köpelýär we şeýlelik bilen maksatly diňleýjileri ulgamda hasap açmaga iterýär.

“Fastpay” kazinosynda hasaba alyş

Onlaýn kazinonyň ähli işleýşi, hasap açýança ulanyjy üçin ýapyk. Hereketleriň algoritmi aşakdaky ýaly:

  1. Resmi “Fastpay” web sahypasyna giriň. Käbir ýurtlarda goldaw ýa-da kompaniýa hyzmatdaşlaryndan alyp boljak işleýän aýna gerek bolup biler.

  2. Hasaba alyş bölümini saýlaň. Rightokarky sag burçda ýerleşýär.

  3. Anketanyň ähli ugurlaryny dolduryň - telefon belgisi, e-poçta, islenýän parol we hasap walýutasy. Mundan başga-da, wepalylyk programmasyna gatnaşmaga we kompaniýanyň düzgünleri bilen tanyşlygy tassyklap bilersiňiz.

  4. E-poçta arkaly hasaba alynmagy tassyklaň.

Ortaça “Fastpay” müşderisi üçin ähli basgançaklar 5-6 minutdan köp bolmaly däldir. Geljekde şahsy resminamalaryňyzyň suratlaryny ibermek arkaly tassyklamak haýyşyny alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ulgam oýunçylara şeýle tassyklamazdan jedel goýmaga mümkinçilik berýär.

“FastPay Casino”

Maliýe amallary

Islendik onlaýn kazinonyň möhüm bölegi, mümkin boldugyça köp mukdarda serişdeleri goýmak we yzyna almak ukybydyr. “Fastpay” platformasy bank kartoçkalary (Mastercard, VISA, Maestro), elektron gapjyklar (EcoPayz, Neteller, Skrill, NiFinity, Rapid, EcoVoucher, Neosurf, WebMoney), şeýle hem sanly aktiwleri (Bitcoin, Ethereum, Litecoin,) üsti bilen doldurmagy goldaýar. Dogecoin, Tether). Hasap bada-bat doldurylýar we walýuta hökmünde EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, JPY, ZAR, UAH, RUB, BTC, ETH, BCH, LTC, DOGE, USDT ulanyp bilersiňiz.

Maliýe serişdelerini yzyna almak üçin şuňa meňzeş usullar bar. Onlyeke-täk tapawut garaşmak wagtyna degişlidir. Köplenç ýagdaýda oýunçy birnäçe sagat garaşmaly bolýar we kynçylyk ýüze çykan halatynda goldaw hyzmatyna ýüz tutuň.

bonus programmasy

“FastPay” bonuslary

Wepalylyk programmasyna gatnaşmaga razy bolan her bir ulanyjy, “Fastpay” onlaýn kazinosynyň mahabat tekliplerine girip biler. Hasaba alynmazdan ozal, hasap açandan soň artykmaçlyklary alan mahabat koduny tapyp biler.

Hoş geldiňiz bukjasy ilkinji iki goýumyň arasynda bölünýär. Ilkinji goýumyň bir bölegi hökmünde ulanyjy 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC alýar , 44,000 DOGE, 117 USDT x50 wager bilen çekilmeli. Ikinji goýum üçin berlen mukdarda iň ýokary mukdar 50 ýewro, 50 ABŞ dollary, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, çenli azaldyldy. 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT. Gezelenç düzgünleri birinji tapgyra meňzeýär.

“Fastpay” kazino hasaba alyş bonusynyň artykmaçlygy, kompaniýanyň ulanyjylary iň köp gazanan mukdary bilen çäklendirmeýär. Bonus serişdeleri bir aýlap hereket edýär. Netijede, oýunçynyň iň amatly oýun maşynlaryny saýlamaga wagty bar. Mundan başga-da, oýunçy garşy alyş teklibini ulananyň ilkinji bäş gününiň her biri üçin 100 mugt aýlaw alýar.

Dürli bonus programmasy sahypanyň alamatlaryndan biridir. Geljekde işjeň ulanyjylar serişdeleri yzygiderli doldurmak we rulonlary aýlamak üçin mugt aýlanmak üçin promo kody alyp bilerler. Hepdede birnäçe gezek goýum goýuň we hiç hili goýum mahabaty işjeň bolmaz, bu bolsa puluňyzy ýitirmek howpy bolmazdan bankyňyzy köpeltmäge mümkinçilik berer.

Şeýle hem, ulgamyň ulanyjylary kompaniýa tarapyndan gurnalan ýaryşlara gatnaşyp bilerler. Gowy baýrak basseýni we soňky ýeňijileriň sany bilen ünsi özüne çekýär.

Umuman wepalylyk programmasy 10 derejä bölünýär. Her derejä ýetensoň, ofisiň müşderisi belli bir mukdarda bonus alýar. Dereje näçe ýokary bolsa, kompaniýanyň teklibi şonça-da jomart.

Kazino git