FastPay

“FastPay” onlaýn kazinoda bonuslar we mahabat kodlary

“FastPay Casino”

Döwrebap onlaýn kazinonyň netijeli işlemeginiň möhüm bölegi wepalylyk programmasydyr. “Fastpay” maksatly diňleýjileriň isleglerini göz öňünde tutýar we munuň üçin köp mahabat tekliplerini döretdi. Diňe täze başlanlar üçin däl, eýsem çarşaklary yzygiderli aýlaýan, jedeller goýýan we maliýe amallaryny amala aşyrýan işjeň ulanyjylar üçin hem elýeterlidir.

Fastpay” kazinosynyň aýratynlygy, ofisiň diňe bonus pullary bilen çäklenmezligi. Kompaniýanyň müşderileri depozit tekliplerine yzygiderli bil baglap bilerler.

Şeýle hem, onlaýn kazinolaryň işgärleri tarapyndan döredilen ýaryşlara isleg bildirilýär. Şeýle çäreleriň birnäçesi aýda yglan edilýär, bu ulgamyň her bir ulanyjysy baýrak gaznasynyň gözlegine gatnaşyp biler.

FastPay

Çalt tölemek belligi

“FastPay” bonuslary

Elbetde, kompaniýanyň iň meşhur teklibi hoş geldiňiz. Aşakdaky hereketleriň algoritmine eýerip alyp bilersiňiz:

  1. Resmi “Fastpay” web sahypasyna giriň. Zerur bolsa, goldaw hyzmatyndan ýa-da hyzmatdaş çeşmelerinden alyp boljak iş aýnasyny ulanyň.

  2. Rightokarky sag burçda ýerleşýän hasaba alyş bölümini saýlaň.

  3. Wepalylyk maksatnamasyna gatnaşmaga razy boluň. Munuň üçin degişli gutujyga bellik goýmaly. Doly hasaba alyş.

  4. Ilkinji goýumyňyzy 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT bilen goýuň. Maliýe serişdeleriniň goşmaça hasaby geçirmegine garaşyň.

  5. Hasabyňyzdaky ýeňişleri yzyna almak üçin “Fastpay” hoş geldiňiz bonusyny oýnaň.

Hoş geldiňiz teklibini almak üçin ortaça humarly oýunçy 10-15 minutdan köp bolmaly däl. Hoş geldiňiz bukjasy iki tapgyra bölünýär. Bonusyň birinji bölümi oýnaýja ilkinji goýumdan soň berilýär. Ikinji bölüm ikinji bölümden soň, ýöne iň ýokary mukdar 50 EUR 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH çenli azaldyldy , 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT.

Iki basgançak üçin hem birmeňzeş we x50 deňdir. Şol bir wagtyň özünde, köp analoglardan tapawutlylykda iň köp ýeňiş hiç hili çäklendirmeler bilen çäklenmeýär we şonuň üçin ulanyjy ep-esli girdeji gazanyp biler.

Bonuslardan başga-da, “Fastpay” garşylaýyş bukjasy oýnaýja 100 mugt aýlaw almaga mümkinçilik berýär. Oýun hasabyna, bäş günüň içinde - günde 20 bölek iberilýär.

“FastPay Casino”

Beýleki bonuslar

“Fastpay”, humarly oýunlary müşderileri üçin iň gyzykly etmäge synanyşýar. Beýleki zatlaryň arasynda kompaniýanyň işgärleri 10 derejäni öz içine alýan VIP programmasyny goşdular. Derejeleriň hersine geçende, oýunçy mugt aýlanýar ýa-da goýum (käwagt - goýum ýok) bonuslaryny alýar.

Çalt tölegli ýükleme bonuslary işjeň ulanyjylara hepdede iki gezek berilýär. Düzgün bolşy ýaly, saýtda yzygiderli müşderileri saklamak üçin döredildi. Sişenbe we anna günleri işjeňdirler. Birinji ýagdaýda oýunçynyň wepalylyk programmasyndaky derejä baglylykda iň ýokary bonus goýumyň 100% -ine ýetýän bolsa, anna güni mega täzeden ýüklenýär we 150% -e ýetýär.

Köpeltmek ýaryşy hem meşhurdyr. Iň azyndan üç goýum eden ähli ulanyjylar oňa girip bilerler. Jedeliň her gezek köpeldilmegi üçin, x100-den başlap, oýunçy lider tagtasynda görkezilen bonus ballaryny alýar. Weňijiler her hepde kesgitlenýär. Winnerseňijileriň sany hemişelik, ýagny 50 adam. Ilkinji dört adam pul alýar, galanlary mugt aýlanýar.

“Fastpay” -dan şuňa meňzeş köpeldiji ýaryş, ýöne her aý eýýäm geçirilýär, has hyjuwly. Bu ýerde umumy baýrak gaznasy 1000 ýewro ýetýär. Şeýle mahabata gatnaşmaga ähli jogapkärçilik bilen çemeleşmeli, sebäbi bal almak üçin nyrhlaryň hyýanatçylykly peýdalanylmagy ep-esli pul ýitgilerine sebäp bolup biler.

Mundan başga-da, doly hukukly ýaryşlar geçirilýär. Olar köplenç belli baýramçylyklar ýa-da “Fastpay” onlaýn kazinolar üçin möhüm seneler bilen baglanyşykly. Şeýle çärelerdäki baýrak gaznasy birnäçe on müňlerçe ýewro ýetip biler.

Mugt aýlanmalar

Mugt aýlawlar, onlaýn kazinolar üçin amatly bonus programmalarynyň biridir. Aboveokarda aýdylyşy ýaly, gutlag bonusyny işjeňleşdirenden soň, humarly oýunçylara ilkinji 100 mugt aýlaw berilýär. Bu teklip, hasabyňyza serişdeleri sarp etmezden, rulony aýlamak ukybyny aňladýar. .Agny, oýunçy şowsuz bolan halatynda tygşytlamalaryna töwekgelçilik etmeýär.

Geljekde işjeň “Fastpay” ulanyjylary yzygiderli goýumlar, şeýle hem VIP programmasynyň indiki derejelerine geçmek üçin bonus alýarlar.

Bonus programma problemalary

Köplenç onlaýn kazinolara täze gelenler, bonusy nädip işjeňleşdirmelidigini ýa-da görkezilen talaplary ýerine ýetirmegi bilenoklar. Bu meseleleri çözmek üçin sahypanyň bilim bazasyny ulanmak iň gowusydyr. Ativea-da bolmasa, onlaýn söhbetdeşlik arkaly kompaniýanyň goldaw hyzmatyna ýüz tutuň.

Köp oýunçy, bonus programmasy ilkibaşdan ret edilenden soň, ellerini töwekgelçiliksiz jedellerde synap görmek kararyna gelýär, ýöne şol bir wagtyň özünde oňa nädip birikmelidigini bilenoklar. Zerur hereketler oýunçynyň şahsy hasaby arkaly ýerine ýetirilýär. Bir humarly oýunçy belli bir mahabat tamamlanmanka wepalylyk programmasyny terk etse, ol ýatyrylar. Her niçigem bolsa, doly iş başlamazdan ozal ulanyjynyň hasabyndan bonus pullaryny alyp bolmaýar.