FastPay

“FastPay” onlaýn kazinoda goýum bonuslary ýok

Onlaýn kazino wepalylyk programmasy humarly oýunçylar üçin iň amatly platformany saýlamakda möhüm rol oýnaýar. Şol bir wagtyň özünde, her bir ulanyjy mahabat bonuslaryny almak üçin mahabat tekliplerini almak üçin hasaby goýmaga taýyn däl. “Fastpay ” -da bu häsiýetli doly garşylaýyş programmasy ýok, ýöne şol bir wagtyň özünde müşderileri makaralary töwekgelçiliksiz yzygiderli aýlamak mümkinçiligini alýarlar. Oýunçy, mugt aýlaw teklipleriniň diňe hasapda dürli amallary ýerine ýetirse özüne geljekdigine düşünmeli. Resmi “Fastpay” web sahypasynda hasaba durmagyň esasy maksady, goýum bonusyny almak bolsa, munuň üçin iň az many bar.

FastPay

Depozit bonuslaryna nädip girmeli

“Fastpay” -y depozit bonusyny işjeňleşdirmek üçin hereketleriň algoritmi aşakdaky hereketleri öz içine alýar:

 1. Onlaýn kazinonyň resmi web sahypasyna giriň. Gerek bolsa aýna ulanyň.

 2. Rightokarky sag burçdaky hasaba alyş bölümini saýlaň.

 3. Açylýan görnüşde, wepalylyk programmasyna gatnaşmaga razylyk üçin saklanan gutujygy belläň.

 4. Amaly tamamlaň.

Geljekde kompaniýanyň müşderisi yzygiderli bonus tekliplerini alar. Mugt aýlawlaryň ýa-da bonus gaznalarynyň mukdary, onlaýn kazino VIP programmasyndaky humarly oýunçynyň derejesi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Näçe ýokary bolsa, şonça-da girdejili teklipler kabul ediler.

Ulanyjy kompaniýanyň wepalylyk programmasyndan kanagatlanmasa we ony ret etmekçi bolsa, bu amal şahsy hasap arkaly amala aşyrylýar. Agzalyk ýagdaýy islendik wagt üýtgedilip bilner.

Her şenbe güni goýum ýok

meşhur “Fastpay” depozit teklibi , şenbe güni işjeň oýunçylar üçin mugt aýlawlardyr. Mugt aýlawlaryň sany belli bir ulanyjynyň derejesine baglydyr. Birinji dereje üçin olar düýbünden ýok. Galan zatlar hakda aýtsak, oýunçylar alýarlar:

 • 2-nji dereje - 15 mugt aýlaw (iň ýokary ýeňiş çäkleri 50 EUR, 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT. Wager üçin isleg - x50).

 • 3-nji dereje 25 erkin aýlaw (50 EUR, 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT .x45).

 • 4-nji dereje - 35 mugt aýlaw (75 EUR, 75 USD, 112.5 CAD, 112.5 AUD, 112.5 NZD, 750 NOK, 338 PLN, 9000 JPY, 1200 ZAR, 0.0075 BTC, 0.1875 ETH, 0.36 BCH, 1.425 LTC, 32.925 DOGE, 87 USDT .x40).

 • 5-nji dereje - 45 mugt aýlaw (75 EUR, 75 USD, 112.5 CAD, 112.5 AUD, 112.5 NZD, 750 NOK, 338 PLN, 9000 JPY, 1200 ZAR, 0.0075 BTC, 0.1875 ETH, 0.36 BCH, 1.425 LTC, 32.925 DOGE, 87 USDT .x35).

 • 6-njy dereje - 55 mugt aýlaw (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x30).

 • 7-nji dereje - 75 mugt aýlaw (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x25).

 • 8-nji dereje - 100 mugt aýlaw (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x20).

 • 9-njy dereje - 150 mugt aýlaw (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x20).

 • 10-njy dereje 500 aýlaw (150 EUR, 150 USD, 225 CAD, 225 AUD, 225 NZD, 1500 NOK, 675 PLN, 18,000 JPY, 2400 ZAR, 0.015 BTC, 0.375 ETH, 0.72 BCH, 2.85 LTC, 66,000 DOGE, 175.5 USDT. X10).

Mundan başga-da, “ Fastpay” mugt aýlawlary diňe alty günüň içinde 100 ABŞ dollary, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, alty günüň içinde jedel eden oýunçylar alyp bilerler. 0.01 BTC, 0,25 ETH, 0,5 BCH, 1,9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT. Bu mahabatyň indiki aýlawynyň ahyryna çenli (ýedi gün) mugt aýlawlary ulanyp bilersiňiz.

Doglan günüňde goýum bonusy ýok

“FastPay Casino”

Onlaýn kazino ulanyjylary, “Fastpay” -yň doglan gününde hiç hili goýum teklipine bil baglap bilerler. Şeýle-de bolsa, bu bonusyň elýeterli bolmagy üçin oýunçy bir senenama ýylynda derejesine laýyk ballaryň sanyny ýygnamalydyr. Görkezilen döwürde işjeňlik az bolsa, mugt aýlanmaga bil baglamaly dälsiňiz.

Birinji derejeli ulanyjylar bu mahabata girip bilmeýärler. Ikinjiden ýedinji "derejä" belli bir mukdarda mugt aýlanýar (20-den 300-e çenli).

8-den 10-a çenli derejeli iň durnukly oýunçylar goşmaça hasaby maliýeleşdirýärler.

Levelshli derejeler üçin doglan gün baýragyny almak isleýän, birmeňzeş we x10 deňdir.

Aýlyk kassa ýygymy

9-njy we 10-njy derejeli ulanyjylar her 30 günden nagt pul gazanyp bilerler. Yza gaýtarylan serişdeleriň mukdary, awtoulag maşynlarynda arassa ýitginiň mukdaryna görä hasaplanýar. Pul belli bir aýyň birinji gününde humarly oýunçylara iberilýär.

Bonusyň aýratyn aýratynlygy, oýunçynyň “Fastpay” hasabyndan çykarylmagyna girmek üçin goşmaça gün sarp etmegiň zerurlygy däl. .Agny, wager - x0 düzüldi. Belli bir döwür üçin oňyn balansy bolan ulanyjylar nagt pullara bil baglap bilmeýärler.

Goýum bonusyny nädip ret etmeli

Onlaýn kazino ulanyjy, kompaniýanyň wepalylyk programmasyndan islän wagtyňyz abunalyk edip biler. Munuň üçin şahsy hasabyna girip, degişli meýdançany barlamaly. Birikdirmek üçin ony täzeden gurmaly.

Näme üçin bir oýunçy wepalylyk programmasyndan aýrylyp bilner

Islendik onlaýn kazinoda diňe bonus teklipleri üçin hasap döredýän oýunçylaryň kategoriýasy bar. Kompaniýanyň işgärleri galplykda ulanyjydan şübhelenýän bolsa, barlamak üçin haýyş iberip bilerler. Çek bar bolsa, köp hasaplaşyk (birnäçe hasap döretmek) subut edilen bolsa, şunuň ýaly humarly oýunçy bonus almak mümkinçiliginden mahrum bolýar. Probokary ähtimallyk bilen, hasabyny dikeltmek hukugy bolmazdan petiklener.