FastPay

“Fastpay Casino” hasaba alyş

Bir humarly oýunçynyň onlaýn kazino ulgamy bilen gatnaşygy, hasap açandan soň başlaýar. Düzgün bolşy ýaly, prosedura ulanyjy üçin birnäçe minut wagt alýar. Kompaniýanyň administrasiýasy hasaba alyş işini ep-esli aňsatlaşdyrdy, şeýlelik bilen, her kim diýen ýaly “Fastpay” müşderisi bolup biler. Kadadan çykmalar kämillik ýaşyna ýetmedik ulanyjylar, şeýle hem saýtdan hoşniýetli teklipleri almak üçin köp hasap döredýän aldawçylar (köp hasaplaşyk).

Oter maşynlary üçin demo reesimleri, bu sahypanyň özüne laýykdygyny anyklamak üçin işlenip düzüldi. Publishedhli çap edilen ýerlerde işjeňdirler. Synag wersiýasyny ulanyp, oýunçy humarly oýunlaryň aýratynlyklary bilen tanşyp biler we rulonlaryň aýlanmagyndan hakyky girdeji gazanyp boljakdygyna özi düşünip biler.

Hasap döretmek üçin ädimme-ädim görkezmeler

“Fastpay Casino” -da hasap açmak algoritmi mümkin boldugyça ýönekeý. Ol aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

 1. Kompaniýanyň resmi web sahypasyna giriň. Käbir sebitler aýna ulanylmagyny talap edip biler. Jübi enjamy ulanylsa, gireniňizden soň çeşme häzirki ululyga uýgunlaşdyrylýar.

 2. "Hasaba alyş" bölümini saýlaň. Açylýan anketa görnüşinde, ygtyýarnama üçin maglumatlary doldurmaly - e-poçta, telefon belgisi, parol we hasap walýutasy. Mundan başga-da, wepalylyk programmasyna gatnaşmaga we çeşmäniň düzgünleri bilen tanyşmaga razylyk berilýär.

 3. “Fastpay” -da hasaba alynmak üçin e-poçta baglanyşygyna basyp prosedurany tamamlamaly.

 4. Oýunçy şahsy hasaby açandan soň, meýdanlary şahsy maglumatlar bilen doldurmaly, soň bolsa barlamak üçin zerur bolup biler.

Geljekde “Fastpay” hasabynyň jikme-jikliklerini üýtgetmek zerur bolup biler. Munuň üçin hasabyňyzyň sazlamalaryna girip, täze maglumatlary girizmeli. Ulgam redaktirlemäge rugsat bermese, goldaw hyzmatyna ýüz tutmaly.

Bank jikme-jiklikleri möhüm rol oýnaýar. Mysal üçin, häzirki kartoçka baradaky maglumatlar her gezek ulanyjy tarapyndan üýtgedilende girizilmelidir. Otherwiseogsam, yzyna almak haýyşy ret edilip bilner.

FastPay

Kitap öndürijileriň we onlaýn kazinolaryň köpüsinden tapawutlylykda, “Fastpay” “ FastPay Casino” barlagyny müşderileri üçin hökmany talap etmeýär. Düzgün bolşy ýaly, 2000 ýewrodan artyk bir gezeklik töleglere garaşýan humarbazlar üçin zerur. Kompaniýanyň müşderileriniň islegleri has sada bolsa, aladalary iň gowy görýän ýerleriňizde aýlap bilersiňiz.

Barlamak prosesinde ulanyjy goldaw resminamalaryna şahsy resminamalary ibermeli. Düzgün bolşy ýaly, bular pasporty we şahsyýetnamany, şeýle hem bank kartoçkasynyň skaneridir.

“Fastpay” -dan gönüden-göni barlamak haýyşy diňe oýunçy kezzaplykda ýa-da düzgünleri bozmakda güman edilse kabul edilýär. Şeýle haýyşyň gowy sebäpleri şulary öz içine alýar:

 • Gambler azlygy. Kompaniýa, 18 ýaşdan kiçi ulanyjylar üçin humarly oýunlar bilen gatnaşygy azaltmaga çynlakaý çemeleşýär. Ageaşyňyzy tassyklamak üçin doglan senesi aýdyň görünýän pasportly selfi ibermeli bolarsyňyz.

 • Köp hasap. Şol bir IP adresinden birnäçe hasaplara ygtyýar berlen bolsa, bu galplyga çynlakaý şübhe bolup biler. Käbir humarbazlar, hoş geldiňiz bonus bukjasyny almak üçin ýörite täze hasaplar döredýärler. Şeýle düzgün bozulandygy subut edilse, şahsy hasap hemişelik petiklenýär.

 • IP adresleriniň yzygiderli üýtgemegi, kompaniýanyň administrasiýasy tarapyndan şübhelenmäge sebäp bolup biler.

 • Erbet oýun. Barlamagyň subýektiw sebäbi. Mysal üçin, “Fastpay” -da çynlakaý mukdarda ýeňiş gazanan oýunçy, şahsyýetini tassyklamak üçin soňrak maglumat ibermelidigine ynanyp biler.

Täze başlanlar üçin iň amatly çözgüt, hasaba alnandan soň barlamakdan geçmekdir. Bu prosedura ulgamdaky şübheleri azaldar we şeýlelik bilen jedelleri islän wagtyňyz ýerleşdirip bilersiňiz.

Şahsy hasabyňyzda ygtyýarnama

Hasap döredilende, “Fastpay” ulgamynda pleýer kesgitlenmeli. Munuň üçin esasy sahypanyň ýokarsyndaky e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň. Bu maglumatlaryň ýitmezligini üpjün etmek üçin daşarky metbugata ýazmak ýa-da kompýuteriň ýadynda saklamak iň gowusydyr. Paroly göni onlaýn kazino ulgamynda saklamak iň oňat çözgüt däl, sebäbi bu usul bilen oýunçy potensial aldawçylardan goragy azaldar.

“Fastpay” paroly ýitirilen ýa-da ýatdan çykarylan bolsa, “ýatdan çykarylan paroly” basmaly. Oýunçy, açylan görnüşde zerur maglumatlary doldurandan soň, geljekde awtorizasiýa üçin ulanyljak täze parol girizip biler.

Howpsuzlyk ulanyjy üçin möhüm komponent bolsa, onda iki faktorly tassyklamany işledip biler we şeýlelik bilen haker ähtimallygyny iň pes derejä çenli azaldar.

Hasaba alyş bonusy

Kompaniýanyň bonus programmasyna gatnaşmaga razy bolan “Fastpay” müşderileri üçin hoşniýetli paket hödürlenýär. Onda aşakdaky teklipler bar:

 • 100 ýewro çenli ilkinji goýum bonusy (100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT) . Bir aýyň içinde yzyna gazanylmaly we wagon x50-de goýulýar.

 • 50 ýewro çenli ikinji goýum bonusy (50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT) - toplanan mukdaryň 75%. Pul serişdelerini sarp etmegiň şertleri ýokarda görkezilenler bilen deňdir.

 • Ilkinji hasap doldurylandan soň bäş günüň içinde pleýere iberilýän 100 mugt aýlaw (günde 20 bölek).

Wepalylyk programmasyny ret etmek humarly oýunçy üçin iň gowy pikir bolmaz. Galyberse-de, goşmaça pul üçin rulony aýlamak bilen, oýunçy esasy banka töwekgelçilik etmezden girdeji gazanýar.